Uw winkelwagen is leeg

Algemene Voorwaarden
 

Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld door de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie in overleg met de Consumentenbond.


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

“My Own Lingerie”
Alberdina Beerlinglaan 33

9766PD EelderwoldeTelefoonnummer: 050-5565445 

Mobiel: 06-16543066   â€¨
www.myownlingerie.nl    
E-mailadres: info@myownlingerie.nlKvK-nummer: 51019302

BTW-identificatienummer: 112538733B01

Bankrekeningnummer: 157970205

IBAN: NL31 RABO 0157 9702 05
BIC: RABONL2U


Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van “My Own Lingerie” en op elke tot stand gekomen overeenkomst tijdens een lingeriepresentatie, in de showroom en op afstand tussen “My Own Lingerie” en consument.
3.2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij “My Own Lingerie” zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk en kosteloos worden toegezonden.
3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van lid 3.2. en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.


Artikel 4 - Het aanbod

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als “My Own Lingerie” gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden “My Own Lingerie” niet.
4.3. De bestelling gedaan via www.myownlingerie.nl wordt per envelop of pakketdienst verzonden.
4.4. Indien de bestelling per pakketpost wordt verstuurd, zal deze te volgen zijn via “track and trace” indien deze code opgevraagd is.
4.5. De consument betaalt voor verzending binnen Nederland €5,95 administratie-/verzendkosten tenzij  schriftelijk anders overeengekomen.
4.6 De consument betaalt voor verzending buiten Nederland extra administratie-/verzendkosten tenzij  schriftelijk anders overeengekomen.
4.6. Bestellingen gedaan in de showroom van “My Own Lingerie” kunnen naar keuze worden verstuurd of persoonlijk afgehaald worden.
4.7. Voor bestellingen  gedaan tijdens een lingerie presentatie worden geen administratie-/verzendkosten in rekening gebracht.
4.8. Bij een ruiling neemt “My Own Lingerie” enkel de kosten voor de nieuwe zending voor haar rekening.


Artikel 5 - De overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5.3., tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt “My Own Lingerie” onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet electronisch is  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3. “My Own Lingerie” kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien “My Own Lingerie” op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.4. De consument dient er voor zorg te dragen dat de gegevens die hij doorgeeft aan “My Own Lingerie”, waaronder e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de consument dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website. De consument kan zijn gegevens inzien en desgewenst wijzigen.
5.5. “My Own Lingerie" is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
6.2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en/of passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product voorzien van de originele labels en in de originele staat en verpakking aan “My Own Lingerie” retourneren d.m.v. een Track en Trace systeem, conform de gestelde regels van “My Own Lingerie”.
6.3. De portokosten van de retourzending komen voor rekening van de consument. Indien de retourzending niet (voldoende) gefrankeerd is, zal "My own Lingerie" de zending accepteren en zullen de administratiekosten van €5,95 en alle boetes en kosten die de bezorgdienst in rekening brengt, doorberekend worden naar de klant. Deze kosten zullen verrekend worden met het bedrag dat de klant reeds betaald heeft.
6.4. Het recht op herroeping vervalt als niet aan lid 6.1. t/m/ 6.3. wordt voldaan. In dit geval wordt uw retourzending gezien als een “ruiling” (artikel 11).


Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping

7.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending voor zijn rekening.
7.2. “My Own Lingerie” zal het totaalbedrag van de geretourneerde artikelen verrekenen met de nieuw te leveren artikelen of zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - De prijs

8.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
8.2. In afwijking van het vorige lid kan “My Own Lingerie” producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
8.3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien “My Own Lingerie” dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. De consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
8.4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief het op dat moment geldende BTW tarief.


Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

9.1. “My Own Lingerie” staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 10 - Levering

10.1. “My Own Lingerie” zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
10.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan “My Own Lingerie” kenbaar heeft gemaakt.
10.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal “My Own Lingerie” geaccepteerde bestellingen binnen 7 werkdagen doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij schriftelijk een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan tijdig doch uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden indien de bestelling niet binnen 30 dagen of de onderling, schriftelijk overeengekomen, langere leveringstermijn geleverd kan worden.
10.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal “My Own Lingerie” het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
10.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal “My Own Lingerie” zich, na overleg met de consument, inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
10.6. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Dit overleg zal schriftelijk worden bevestigd. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan, uiterlijk tien werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, schriftelijk bericht.
10.7. "My Own Lingerie" is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen na verzending door de bezorgdienst. De koper aanvaardt het risico van verzending in geval van brievenbus post en/of BasisPakketPost. Mocht de koper dit risico willen verminderen dan  dient dit schriftelijk via het contact formulier op de site gemeld te worden.
10.8. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.


Artikel 11 - Ruilen

11.1. De consument kan de geleverde goederen ruilen indien deze niet aan de verwachting voldoet. De goederen die geretourneerd worden, zullen worden verrekend met de nieuw te leveren goederen.
11.2. Indien de consument de goederen, welke zijn gekocht via internet, wil ruilen, dienen de volgende regels strikt opgevolgd te worden:
a) De ruiling dient, binnen 10 kalenderdagen na ontvangst, via email aan info@myownlingerie gemeld te worden. De consument ontvangt, op werkdagen, binnen 24 uur een ontvangstbevestiging met instructies. Indien “My Own Lingerie” afwezig is i.v.m. vakantie dan krijgt de consument deze ontvangstbevestiging op de eerste werkdag na thuiskomst.
b) De goederen dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, nadat het pakketje door de consument is ontvangen, retour zijn ontvangen door “My Own Lingerie".  Indien een ruiling buiten deze periode bij ons binnen komt nemen wij de ruiling niet meer in behandeling.                                                                             
c) De goederen moeten ongedragen, zonder vlekken/beschadigingen, in originele staat en voorzien van de originele labels en verpakking verzonden worden.
d) Een retour zending wordt alleen geaccepteerd indien deze via een Track en Trace systeem zijn verstuurd,  voldoende gefrankeerd is en een volledig ingevuld retour formulier wordt meegezonden. Deze portokosten zijn voor rekening van de consument.
e) Niet- of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden wel door “My Own Lingerie” geaccepteerd. Echter in dit geval zullen de administratiekosten van €6,95 en alle boetes/kosten die de bezorgdienst in rekening brengt, doorberekend worden naar de klant. Deze kosten zullen verrekend worden met het bedrag dat de klant reeds betaald heeft.

11.3. Afgeprijsde goederen kunnen uitsluitend geretourneerd worden conform artikel 6.
11.4. Goederen die besteld zijn in de showroom kunnen alleen daar geruild worden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
11.5. Goederen gekocht tijdens een lingerie presentatie kunnen alleen worden geruild in de showroom tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 12 - Betaling

12.1. Nadat de consument een bestelling heeft geplaatst via www.myownlingerie.nl zal deze een ontvangstbevestiging ontvangen met de totale kosten inclusief BTW en verzendkosten.
12.2. De consument dient altijd vooraf te betalen via het elektronische betaalsysteem of via een overschrijving.
12.3. Bestellingen gedaan tijdens een lingerie presentatie of in de showroom dienen vooraf te worden betaald via een pin apparaat of contant tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
12.4. De consument geeft toestemming aan “My Own Lingerie” om handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de door de consument gekozen betaalwijze te laten plaatsvinden.
12.3. Tegoed bonnen, cadeau bonnen, kortingsbonnen:
a) Uitgegeven bonnen zijn beperkt geldig tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b) De geldigheidstermijn staat op bon vermeld. 

c) Bonnen zijn niet persoonsgebonden.

d) Bonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
e) Kortingsbonnen kunnen niet ingewisseld worden bij aankoop van afgeprijsde goederen.
f) Kortingsbonnen kunnen niet gebruikt worden in combinatie met andere kortingsacties.


Artikel 13 - Klachtenregeling

13.1. De consument dient de ontvangen artikelen direct na ontvangst te controleren. Wanneer de levering niet juist is, dient dit, binnen 24 uur, gemeld te worden via het “contact formulier” op de site. “My Own Lingerie” stuurt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging.
13.2. Indien de verkeerde artikelen zijn geleverd, zal “My Own Lingerie” in overleg met de consument de juiste artikelen toesturen zodra de reeds geleverde zending binnen 10 werkdagen, na ontvangst op het afleveradres, retour is ontvangen. De verzendkosten komen voor rekening van "My Own Lingerie".
13.3. Als de consument een klacht heeft over de kwaliteit van het product dient hij deze, via het contact formulier op de site, te melden. De garantie vervalt wanneer de consument, zonder overleg, getracht heeft zelf het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of instructies niet heeft opgevolgd. “My Own Lingerie” stuurt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging.
13.4. Indien de consument, naar aanleiding van een klacht, de retour zending niet via een Track en Trace systeem verstuurd of niet- of onvoldoende frankeert, zal “My Own Lingerie" het pakket wel accepteren. In dit geval zullen de administratiekosten van €6,95 en alle kosten die de bezorgdienst in rekening brengt, doorberekend worden naar de klant. Deze kosten zullen verrekend worden met het bedrag dat de klant reeds betaald heeft.

Artikel 14 - Overmacht


14.1. "My Own Lingerie" heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat "My Own Lingerie" gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Artikel 15 - Privacyverklaring15.1. "My Own Lingerie" respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. "My Own Lingerie" gebruikt uw gegevens om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen uw gegevens uitsluitend gebruikt worden met uw toestemming.
15.2. "My Own Lingerie" zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

15.3. "My Own Lingerie" gebruikt de verzamelde gegevens om een bestelling uit te kunnen voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

15.4. "My Own Lingerie" gebruikt uw e-mailadres om u te informeren over de voortgang van uw bestelling en over speciale aanbiedingen en acties, indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door middel van een email naar info@myownlingerie.nl.

15.5. "My Own Lingerie" verzendt uw bestelling zonder logo.Artikel 16 - Cookies

16.1. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. "My Own Lingerie" gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoons identificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van "My Own Lingerie" geen cookies ontvangt.
 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
17.3. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@myownlingerie.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
17.4. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen "My Own Lingerie" en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
17.5. De consument kan in geen enkel geval rechten ontlenen aan adviezen en adviezen gegeven door "My Own Lingerie".
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van" My Own Lingerie".